ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งรายการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขัน  2 รายการ ดังนี้

1. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

        เวลาการแข่งขันจาก  13.00-16.00 น. เป็น 09.00-12.00 น.

2. การแข่งขันรำวงมตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

       เวลาการแข่งขันจาก 09.00-12.00 น. เป็น 13.00-16.00 น.

                  อัมพวัน / 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.03 น.

 
 

โรงเรียนที่เข้าแข่งขันระดับชาติ ของเฉพาะความพิการ สามารถดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัว ได้แล้ว

 

อัมพวัน / 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 21.50 น.

 
 

การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค (เครื่องเคียง) ในระดับชาติ ใช้เกณฑ์การแข่งขันที่ลงในเว็บ(ภาคเหนือก็เป็นน้ำพริกประจำภาคเหนือ เป็นต้น)

 
 

การพิมพ์บัตรประจำตัว อยู่ในช่วงดำเนินการ

สามารถพิมพ์ได้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

 

 
 

แจ้งรายการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ 10 รายการ (ต่อ) ดังนี้

6. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6

       สถานที่แข่งขันจาก ห้อง F6 เป็น A2

7. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

       สถานที่แข่งขันจาก ห้อง F6 เป็น A2

8. การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

       เวลาแข่งขันจาก 11.00-13.00 น. เป็น 13.00-15.00 น.

9. การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

       เวลาแข่งขันจาก 11.00-13.00 น. เป็น 13.00-15.00 น.

10. การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

       เวลาแข่งขันจาก 15.00-16.00 น. เป็น 13.00-14.00 น.

         ซึ่งข้อมูลในตารางการแข่งขันได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

                                                อัมพวัน / 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.28 น.

 

 
 

แจ้งรายการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ จำนวน 10 รายการดังนี้

1. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

       สถานที่แข่งขันจาก ห้อง C2 เป็น ห้อง B3

2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

       สถานที่แข่งขันจาก ห้อง B3 เป็น ห้อง C2

3. การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

       เวลาการแข่งขันจาก 09.00-11.00 น. เป็น 09.00-10.00 น.

4. การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

       สถานที่แข่งขันจาก ห้อง A2 เป็น ห้อง A3

       เวลาการแข่งขันจาก  09.00-11.00 น. เป็น 10.00-12.00 น.

5. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3

       สถานที่แข่งขันจาก ห้อง F6 เป็น ห้อง A2

 
 

 รายการแข่งขันต่อไปนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมให้

  - การแข่งขันการแกะสลักผัก-ผลไม้ ในวันที่ 18 ,19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (3 ประเภทความพิการ) จัดเตรียมผัก-ผลไม้ที่ต้องใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ ฟักทอง แครอท แตงโม หัวไชเท้า และมะละกอ

  -  การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ของนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แก่

                   กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11x15 นิ้ว (สำหรับ ป.1-ป.6) 

                   กระดาษ100 ปอนด์ ขนาด 15x22 นิ้ว (สำหรับ ม.1-ม.3  และ ม.4-ม.6)

 
  ผู้ประสานงานของ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ น.ส.ปัทมา นามปัญญา 081-4423897  
 

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางการแข่งขัน 13 รายการ (ต่อ) ดังนี้

8. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย

          สถานที่จาก ห้อง F4 เป็น เรือนวิถีพุทธ

          เวลาการแข่งขันจาก 13.00-16.00 น. เป็น  09.00-12.00 น.

9. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทงการเห็น ม.1-ม.3

          สถานที่จาก ห้อง A3 เป็น เรือวิถีพุทธ

          เวลาการแข่งขันจาก  14.00-15.00 น. เป็น 12.00-13.00 น.

10. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

         สถานที่จาก  ห้อง A1 เป็น เรือนวิถีพุทธ

11. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

        สถานที่จาก ห้อง B1 เป็น เรือนวิถีพุทธ

12. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

       สถานที่จาก ห้อง B2 เป็น F7

      วันที่แข่งขันจาก 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็น 19 กุมภาพันธ์ 2557

13. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

         สถานที่จาก ห้อง F6 เป็น F7

        เวลาการแข่งขันจาก 09.00-12.00 น. เป็น 13.00-16.00 น.

                                             อัมพวัน/ 5 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 11.52 น.

 
 

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางการแข่งขัน 13 รายการ ดังนี้

1. การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย  

        สถนที่จาก ห้อง B2 เป็น  B3

2. การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

       สถานที่จาก ห้อง A1 เป็น A2      

       เวลาการแข่งขันจาก 13.00-14.00 น. เป็น 15.00-16.00 น.

3. การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

        สถานที่จาก ห้อง F7 เป็น F2

4. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

        สถานที่จาก ห้อง C1 เป็น F6

        วันที่แข่งขันจาก 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็น 19 กุมภาพันธ์ 2557

5. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

        สถานที่จาก ห้อง F7 เป็น เรือนวิถีพุทธ

6. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

       สถานที่จาก ห้อง F7  เป็น เรือนวิถีพุทธ

7. การประกวดมรายาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

       สถานที่จาก ห้อง F7 เป็น เรือนวิถีพุทธ 

 
 

โรงเรียที่มีการเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันในระบบ

ขอให้แนบหนังสือการเปลี่ยนตัวโดยแนบไฟล์เป็น pdf  มาด้วย

อัมพวัน / 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. 

 
 

ขณะนี้ตารางการแข่งขันทุกรายการเรียบร้อยแล้ว

                      อัมพวัน /3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 22.04 น. 

 
 

แนวทางการ แก้ไข/เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

-การเปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างโดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ที่เป็น pdf มาด้วย โดย นำเอกสารฉบับจริง มายื่นให้กับคณะกรรมการเก็บไว้เป็นหลักฐาน

-โรงเรียนสามารถแก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่เว็บระดับชาติ โดยใช้ username , password ของโรงเรียน ที่ใช้ในระดับภาค ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว

1.การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้

2.การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ดังนี้

   2.1 ทีม 2-3 คน          เปลี่ยนตัวได้                 1 คน

   2.2 ทีม 4-6 คน          เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน      2 คน

   2.3 ทีม 7-10 คน        เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน      3 คน

   2.4 ทีม 11-20 คน      เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน      4 คน

 
 

ตารางการแข่งขันมีข้อมูลคลาดเคลื่อน ต้องขออภัย

 ช่วงนี้อยู่ในระหว่างให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 
 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน

วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

      - ครูอัมพวัน กองพันธ์ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 081-7957322 

 
   
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 56
จำนวนทีม 1,404
จำนวนนักเรียน 3,131
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,908
จำนวนกรรมการ 597
ครู+นักเรียน 5,039
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,636
ประกาศผลแล้ว 199/199 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 15
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 28
สัปดาห์ที่แล้ว 25
เดือนนี้ 53
เดือนที่แล้ว 1,818
ปีนี้ 3,671
ทั้งหมด 135,619